การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

สถาบันพระบรมราชชนกจัดให้มีการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ในวันอังคารที่ ๑๕ มี.ค.๕๙ และ อังคาร ๒๒ มี.ค.๕๙

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๗ ก.พ.๕๙

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: