อบรมเชิงปฏิบัติการ IDP+IS

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยส่วนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IDP+IS พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล วันที่ 7 ธ.ค. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 5 ธ.ค.61 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: