โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระเบียบงานสารบรรณ ฝึกการเขียนหนังสือราชการและจัดทำรายงานการประชุม"

ด้วย มอ.ตรัง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระเบียบงานสารบรรณ ฝึกการเขียนหนังสือราชการและจัดทำรายงานการประชุม" วันที่ ๓ เม.ย.๒๕๖๑ ณ มอ.ตรัง

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: