ประชุมทันตแพทย์โลกFDI2015

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จัดประชุมทันตแพทยโลก FDI 2015 Bangkok ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ก.ย.๕๘

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ ก.ย.๕๘ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง