ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี

แจ้งเวียน เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา อบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ

หมวดหมู่ข่าว: