โครงการอบรมหลักสูตรการปฏบัติงานสารบรรณภาครัฐและการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ

ด้วย สมาคมบริหารงานทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 20-23 ม.ค.2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 5 ม.ค.2561 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: