หลักสูตรฝึกอบรม โดนบริษัทพีค เทรนนิ่ง

ด้วย บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน ๓ หลักสูตร ตามเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: