โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ ๒ และ รุ่นที่ ๓

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓" 

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เม.ย.๖๐

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ เม.ย.๖๐

ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กทม.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 5 เม.ย.60 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: