ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ไฟล์ประกอบ: