ประชุมวิชาการเรื่องวัคซีนสำหรับผู้สูงวั

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชุมวิชาการเรื่องวัคซีนสำหรับผู้สูงวัย ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มี.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมนารายณ์ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรามนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ ก.พ.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง