อบรมวิชาการเรื่องเทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมเรื่อง เทคนิคการดูแลผุ้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ วันที่ 8-11 ม.ค. 61 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดข่อนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: