ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนการออกแบบการจัดการเรียนรู้อุดมศึกษา ศตวรรษที่ ๒๑

ด้วย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จัดโครงการประชุมเชืงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน การออกแบบ การจัดการเรียนรู้อุดมศึกษาสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ ก.พ. ๕๙ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

ผุ้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ ณ กล้มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๙ ก.พ.๕๙