อบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ด้วย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๔ หลักสูตร ดังเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง 

ไฟล์ประกอบ: