โครงการองค์การเพิิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย APO

ด้วย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มีโครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย APO จำนวน ๒ โครงการ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๗ ก.พ.๕๙ 

ไฟล์ประกอบ: