หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารอุดมศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๘ พ.ย.๒๕๖๒ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: