สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องนาฎกรรมกับการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำให้ดูดี

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นาฏกรรมกับการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำให้ดูดี วันที่ 28-29 ม.ค.59 ณ สำนักงานอธิการบดี มอ.ตรัง
 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 11 ม.ค.59 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: