ประชาสัมธ์พันธ์การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ ๗

สถาบันพระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ ๗ "จิตตปัญญาศึกษา : สู่ชีวิตที่ดีงาม" ระหว่างวันที่ ๕-๖ พ.ย.๕๘ ณ โรงแรมรามากาเด้นส์ กทม.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๘ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: