อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อด้วยศาสตร์จตุรธาติจิตพรหม

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ด้วยศาสตร์จตุรธาตุจิตพรหม วันที่ ๒๒-๒๓ มิ.ย.๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราบุรี

 

ผุู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๖ มิ.ย.๒๕๖๑

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

 

ไฟล์ประกอบ: