อบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติกับการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติกับการจัดโรคเรื้อรังในชุมชน ระหว่างวันที่ 18-22 เม.ย.60 ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จ.สุพรรณบุรี 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 5 เม.ย.60 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: