อบรมระยะสั้น(หลักสูตรฟื้้นฟู) "การพยาบาลเวชปฏิบัติ: การจัดการสุขภาพในชุมชน"

ด้วย ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง "การพยาบาลเวชปฏิบัติ : การจัดการสุขภาพในชุมชน" ระหว่างวันที่ ๒-๖ ก.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กทม. 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ มิ.ย.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: