ประชุมวิชาการศัลยกรรมช่องปาก

ด้วยโรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดประชุมวิชาการศัลยกรรมช่องปาก ในวันที่ ๒๙ - ๓๑ ส.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมเจบี หรรษา หาดใหญ่

 

ผู้สนใจสามารถแจ่งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: