ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติเรื่องปัญหาเวชปฏิบัติปฐมภูมิยุคใหม่และการดูแล

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัด ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติเรื่อง ปัญหาเวชปฏิบัติปฐมภูมิยุคใหม่และการดูแล ในวันที่ ๒๘-๓๐ ส.ค.๒๕๖๒ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๕ ส.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: