ประชุมวิชาการ เรื่อง ความท้าทายของการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

สถาบันพระบรมราชชนก จัดประชุมวิชาการ เรื่อง ความท้าทายของการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ระหว่างวันที่ 26-28 ส.ค.58

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง