การจัดสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ

ด้วย ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ หรือ CU-TEP และการบริการทดสอบอื่นๆ ได้แก่ CU-SSEPT CU-AAT CU-ATS CU-TAD จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ  ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว

ไฟล์ประกอบ: