โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้

ด้วย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วิชาชีพสาธารณุสุขชุมชน ระยะที่ ๔ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๙-๑๐ ส.ค.๒๕๖๑

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ส.ค.๒๕๖๑ 

ไฟล์ประกอบ: