ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องมือใหม่หัดขับ เริิ่มจับ Rotary

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการประชุมเชิิงปฏิบัติการเรื่อง มือใหม่หัดขับ เริมจับRotary วันที่ 25 ม.ค.2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 10 ม.ค.2562 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: