ประฃุมวิชาการระดับชาติการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครังที่ 5

ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครังที่ 5 ภายใต้หัวข้อ ผนึกพลังภาคี ปฏิรูประบบสุขภาพ ระหว่างวันที่ 12-13 พ.ย.2561 ณ โรงแรมเซ้นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กทม. 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ พ.ย. 2561 เวลา 11.00 น. โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: