ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

ด้วย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ว่าด้วยเรื่อง โภชนาการช่วงแรกของชีวิต พื้นฐานของสุภาวะที่ดี ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ต.ค.๒๕๖๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.

ผุู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๑

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: