เข้าร่วมอบรม

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยส่วนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ไฟล์ประกอบ: