ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนอย่างเป็นระบบ

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการเรื่่อง การทบทวนอย่างเป็นระบบ วันที่ ๑๗-๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒ ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: