หลักสูตรพัฒนาบุคลากร โดยมอ.วิทยาเขตปัตตานี

ด้วย สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดการอบรมพัฒนาบุคลากร ขึ้น ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษ์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง