ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับเครือข่าย สวสท.

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสำหรับเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) ระหว่างวันที่ ๔-๕ มิ.ย.๖๑ ณ รร.เอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.

ไฟล์ประกอบ: