อบรมเรื่อการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ ๓๐

ด้วย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเรื่อง การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพรุ่นที่ ๓๐ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มิ.ย.๒๕๖๑ ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จ.เชียงใหม่ 

ผู้สนใจสามารถแจ่งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: