ประชุมวิชาการ โดย มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ้่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 27 ก.ค.2562 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: