ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติ

ด้วย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติเรื่อง "ฉุกเฉิน ติดเชื้อ เรื้อรัง ในบริการปฐมภูมิ ที่คุณ(อาจ)...ยังไม่รู้" ระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค.59 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง