สมัครทุนญี่ปุ่น

ด้วย สำนักงาน ก.พ. แจ้งเรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรีอนสามัญหรือเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The young Leader Program ปีการศึกษา๒๕๖๑ ที่ www.ocsc.go.th 

ผุ้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่ีกลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๖ ต.ค.๒๕๖๐

ไฟล์ประกอบ: