โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดการทำแผนบริหารความเสี่ยง

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑๕ วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านการไลฟ์ ออนไลน์ zoom 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมุนษย์ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: