ประชุมวิชาการ Charmacotherapy in Cardiometabolic Diseases ครั้งที่ 9

ด้วย ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ค.2560 ณ โรงแรมเอเชีย กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ้มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ 2 ก.ค.2560

ไฟล์ประกอบ: