การบริหารองค์กรเพื่อรองรับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จัดโครงการประชุมสัมมนา การบริหารองค์กรเพื่อรองรับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๒ ก.พ.๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๗ ม.ค.๒๕๖๑ 

ไฟล์ประกอบ: