ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการจัดการความรู้

สถาบันพระบรมราชชนก เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานด้านการจัดการความรู้ ในวันศุกร์ที่ 24 ก.ค.63 เวลา 8.30-16.30 น. โดยผ่านสื่ออเล็กทรอนิกส์

 

ไฟล์ประกอบ: