หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของหน่วยราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของหน่วยงานราชการ ระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย.58 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. 

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

หมวดหมู่ข่าว: