โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยการจัดสรรทุนอบรมระยะสั้นต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ฯโดยการจัดสรรทุนอบรมระยะสั้นต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

อาจารย์ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

พร้อมทั้งกรอกใบสมัคร แล้วส่งได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล ภายในวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

ขอบคุณค่ะ