โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี๒๕๖๑

ด้วย คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการประชุมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ในประเด็น คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทย ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ส.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ส.ค.๒๕๖๐ 

ไฟล์ประกอบ: