โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติสำหรับหน่วยงานด้านสุขภาพ

สบช.ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับบนานาชาติสำหรับหน่วยงานด้านสุขภาพ 

ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ย.-๔ ธ.ค.58 ณ สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๙ พ.ย.๕๘ โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: