อมรบสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้

๑. หลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นใหม่ วันที่ ๑๙-๒๓ ก.พ.๒๕๖๑ ค่าลงทะเบียน ๗,๕๐๐

๒.หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพนักHR สู่ความเป็นมืออาชีพ วันที่ ๓ มี.ค.-๗ เม.ย. ๒๕๖๑ ค่าลงทะเบียน ๑๕,๕๐๐

๓ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย วันที่ ๒๐-๓๐ มี.ค.๒๕๖๑ ค่าลงทะเบียน ๒๐,๐๐๐

๔ หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ วันที่ ๒๔-๒๖ เม.ย.๒๕๖๑ ค่าลงทะเบียน ๗,๕๐๐

๕ หลักสูตร กฎหมายและระเบียบราชการสำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ วันที่ ๕-๗ มิ.ย.๒๕๖๑ ค่าลงทะเบียน ๗,๕๐๐

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรามนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: