หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖-๗ ส.ค.๕๘ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓-๔ ก.ย.๕๘

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหรจัดการทรัพยากรบุคคล โดยรุ่นที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๘  และรุ่นที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๙ ส.ค.๕๘ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง