โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเครือข่ายสวสท.ประจำปี๒๕๕๙

ด้วย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากเครือข่าย สว.สท. ให้ดำเนินการจัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเครือข่าย สว.สท.ประจำปี๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมบียอน รีสอร์ท กระบี่ จังหวัดกระบี่

ในการนี้ ขอเชิญเจ้าร่วมประชุมโครงการดังกล่าว วิทยาลัยละ ๘ คน

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ไฟล์ประกอบ: