โครงการอบรมภาษา(ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา2560

มหาวิทยาลันเกษตรศาสตร์ ได้จัดอบรมภาษาต่างๆ (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา2560 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: 
หมวดหมู่ข่าว: