โครงการประชุมวิชาการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าในโอกาสครบรอบ50ปีวสส.ยะลา

ด้วย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จัดโครงการประชุมวิชาการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ส.ค.๕๙ ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง