อบรมระยะสั้นหลักสูตรฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติ

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๒-๖ พ.ย.๕๘

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑ ต.ค.๕๘ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง